DARMOWE KURSY Z DOFINANSOWANIEM

Centrum Szkoleń Operatorów i Spawaczy zaprasza na kursy operatorów maszyn roboczych (IMBIGS), kursy spawania (IS) i operatorów obsługi urządzeń transportu bliskiego (UDT) dofinansowane w ramach współpracy z Urzędami Pracy (Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Bony szkoleniowe, Projekt Kierunek Kariera Zawodowa) oraz z Państwową Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (szkolenia zamieszczone w Bazie Usług Rozwojowych).

Zobacz aktualne usługi kursów zawodowych TISBUD w Bazie Usług Rozwojowych>>> 

KIERUNEK KARIERA ZAWODOWA

Kursy zawodowe z dofinansowaniem 85%. Każdy uczestnik projektu Kierunek Kariera Zawodowa może otrzymać bony o wartości powyżej 5 000,00 zł !

Możesz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i zdobyć uprawnienia państwowe ! TISBUD jest ośrodkiem szkoleń zawodowych pozytywnie zweryfikowanym przez PARP i posiadającym uprawnienia do prowadzenie szkoleń dofinansowanych ze środków UE publikowanych w Bazie Usług Rozwojowych. Bony szkoleniowe można realizować wyłącznie w instytucjach szkoleniowych zweryfikowanych w BUR.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

  • Osoby pracujące lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, nie zatrudniające pracowników
  • Osoby powyżej 25 lat i z wykształceniem nie wyższe od maturalnego
  • Osoby powyżej 50 lat i z dowolnym wykształceniem
  • Osoby mieszkające, uczące się lub pracujące w Małopolsce

* Jeśli ukończyłeś 18 lat, ale nie przekroczyłeś jeszcze 25 roku życia, jednak spełniasz pozostałe wskazane powyżej kryteria, również możesz wziąć udział w projekcie. !!! Pamiętaj jednak, że możesz się do nas zgłosić tylko w ściśle określonym czasie. Terminy i zasady rekrutacji dla osób poniżej 25 roku życia znajdziesz tutaj>>>

Zgłoś się do projektu Kierunek Kariera Zawodowa poprzez strone: https://kierunek.pociagdokariery.pl/ i kliknij „Zgłoś się”!

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY

Pracodawca starający się o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego musi wnieść wkład własny w wysokości 20% kosztów, zaś 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS. 

W przypadku mikroprzedsiębiorstwa, tj. pracodawcy zatrudniającego do 10 osób, ze środków KFS można sfinansować 100% kosztów kształcenia ustawicznego. Jednak całość dofinansowania środkami KFS nie może przekroczyć wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Szczegółowe informacje dla pracodawców o dofinansowaniu KFS znajdziesz w linku: Krajowy Fundusz Szkoleniowy w roku 2019 – materiał informacyjny dla pracodawców

SZKOLENIA I BONY SZKOLENIOWE

Szkolenia dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy są rodzajem aktywizacji zawodowej finansowaną przez urzędy pracy, prowadzoną w formie kursu obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia.

Uczestnik szkolenia otrzymuje co miesiąc stypendium równe 120% zasiłku dla bezrobotnych, jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin.

W przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie, z tym że stypendium nie może być niższe niż 20% zasiłku. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje zaświadczenie lub inny dokument wystawiony przez instytucję szkoleniową.

Więcej informacji o bonach szkoleniowych w linku: szkolenia i bony szkoleniowe